Regulamin

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA POJAZDÓW

Wypożyczalni Samochodów TAKE A CAR

                                                                               

 Obowiązujący od dnia 01.11.2022 r.

 

Do umów najmu zawieranych z Najemcami przez A CAR Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Uśmiechu 4, 87-100 Toruń, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000804810, NIP 9562354185, REGON 384410039, o kapitale zakładowym w kwocie 250 000,00 zł pokrytym w całości, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Iwonę Kornacką

             Od najemcy do ukończenia 24 lat pobierana jest kaucja zwrotna za auto w wysokości 2000,00 zł

 1. Niniejszy regulamin stanowi uzupełnienie i integralną część zapisów umowy najmu zawartej z Najemcą (dalej: Umowa najmu).
 2. Przedłużenie okresu najmu ponad okres wskazany w § 1 ust. 5 Umowy najmu wymaga zgody Wynajmującego. Chęć prolongaty terminu zwrotu Pojazdu musi zostać zgłoszona niezwłocznie, nie później niż na 9 godzin od godziny zwrotu wskazanej § w 1 ust. 5 Umowy najmu w drodze wiadomości e – mail przesłanej na adres skrzynki elektronicznej: wypozyczalnia@takeacar24.pl
  Po otrzymaniu prośby o przedłużenie okresu najmu zgodnie ze zdaniem poprzednim  Wynajmujący:

1/ potwierdzi, w drodze wiadomości e – mail przesłanej na adres Najemcy, przedłużenie najmu ze wskazaniem okresu na jaki najem może być przedłużony, bądź,

2/ odmówi, w drodze wiadomości e – mail przesłanej na adres Najemcy, przedłużenia najmu ponad okres wskazany w § 1 ust. 5 Umowy najmu z podaniem przyczyny i wezwaniem do zwrotu pojazdu w terminie wynikającym w § 1 ust. 5 Umowy najmu.

 1. Brak zwrotu Pojazdu w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 Umowy najmu lub terminie ustalonym zgodnie z pkt. 2 pkt. 1 niniejszego regulaminu powoduje naliczenie Najemcy kary umownej w kwocie 500 zł za każdy rozpoczęty okres 24 godzin ponad termin zwrotu Pojazdu. Zapłata kar umownych nastąpi na podstawie wezwania skierowanego do Najemcy w drodze listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, w którym wskazany zostanie termin zapłaty (nie krótszy niż 3 dni) oraz nr rachunku bankowego Wynajmującego. Niezależnie od powyższego brak zwrotu Pojazdu w terminie uprawnia Wynajmującego do złożenia do właściwych organów zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
 2. Najemca w dniu wydania mu Pojazdu skwituje odbiór Pojazdu na protokole zdawczo – odbiorczym.
 3. Biuro wypożyczalni otwarte jest w godzinach od 8.00 do 18.00 w tygodniu / czyli od pon. do pt /. Poza godzinami pracy odbiór oraz wydanie auta dodatkowo płatne 100.00 zł, w soboty (8.00-11.00 bez kosztowy) Niedziela nieczynne
 4. Oprócz czynszu wskazanego w § 1 ust. 6 Umowy najmu, Najemca zobowiązuje się do zapłaty opłat wskazanych w § 2 Umowy najmu, po ustaleniu ich wysokości na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego Pojazdu, o którym mowa w pkt. 21. Termin zapłaty w/w należności nie będzie dłuższy niż 3 dni od dnia zwrotu Pojazdu, a zapłata będzie następowała na podstawie faktury VAT doręczonej Najemcy zgodnie z zapisem pkt. 9.
 5. Najemca może wynająć pojazd na min. 48h. Wyjątek stanowi okres świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy oraz Wszystkich Świętych- wówczas minimalny czas wypożyczenia pojazdu to 72h: święta Bożego Narodzenia- od 24.12 do 27.12, święta Wielkiej Nocy- od Wielkiego piątku do godz.15 do poświątecznego wtorku, dzień Wszystkich Świętych- 31.10 do 2.11.
 6. Wyjazd pojazdem wynajętym po za granice kraju należy uzgodnić i zgłosić wynajmującemu w momencie podpisywania umowy najmu, nie zgłoszenie tego faktu powoduje naliczenie Najemcy kary umownej. Zapłata kary umownej nastąpi w momencie zwrotu pojazdu.
 7. Wyjazd Pojazdem do Ukrainy, Białorusi, Obwodu Kaliningradzkiego i Rosji jest zabroniony.
 8. Wynajmujący wraz z Pojazdem przekazuje Najemcy klucze które to Najemca zobowiązuje się zwrócić Wynajmującemu wraz z Pojazdem. Dodatkowe elementy wyposażenia Pojazdu zostaną wyszczególnione w protokole zdawczo – odbiorczym Pojazdu.
 9. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT obejmujących czynsz najmu oraz należności, o których mowa w § 2 Umowy najmu w formie elektronicznej. Faktury VAT będą wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej Najemcy.
 10. Pojazd nie posiada widocznych uszkodzeń i jest przydatny do użytku, co Najemca potwierdza podpisem pod Umową najmu. Najemca oświadcza, iż odbiera Pojazd bez uszkodzeń.
 11. Drobne nakłady i czynności połączone ze zwykłym używaniem Pojazdu obciążają Najemcę, np. uzupełnienie płynu do spryskiwaczy szyb, oleju, poziomu paliwa, naprawa/wymiana uszkodzonej opony. Wymiana drobnych części Pojazdu ulegających naturalnemu zużyciu (tj. jak żarówki, uszczelki itp.), poza sytuacjami nagłymi, może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Wynajmującego w formie wiadomości e – mail, ze wskazaniem punktu naprawy, w którym część może zostać wymieniona. W wypadku wymiany jakiejkolwiek części bez uprzedniej zgody Wynajmującego lub poza punktem wskazanym Najemcy w wiadomości elektronicznej Wynajmujący nie będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych kosztów wymiany części.
 12. Jeżeli w okresie trwania umowy najmu Pojazd będzie wymagać napraw koniecznych, bez których nie będzie przydatny do umówionego użytku, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać napraw koniecznych bez wiedzy i zgody Wynajmującego lub dokonywać bez wiedzy i zgody Wynajmującego wymiany jakichkolwiek części Pojazdu (z uwzględnieniem zapisu pkt. 9).
 13. Jeżeli osoba trzecia dochodzi przeciwko Najemcy roszczeń dotyczących rzeczy najętej, Najemca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Wynajmującego.
 14. Najemca jest zobowiązany przez cały czas trwania najmu używać Pojazdu zgodnie
  z jego przeznaczeniem, wyłączenie w celu i w sposób w umowie określony. Zabronione jest palenie w Pojeździe tytoniu, a także spożywanie w Pojeździe alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. Zakazuje się przewożenia w Pojeździe zwierząt poza specjalnymi koszami i kontenerami uniemożliwiającymi im kontakt z tapicerką Pojazdu.
 15. W wypadku, gdy Wynajmujący zostanie zobowiązany przez organy ścigania do podania danych kierującego pojazdem, w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstwa lub wykroczenia drogowego, nałoży na Najemcę opłatę za udostępnienie danych w kwocie 100 zł brutto, płatną na podstawie oddzielnej faktury VAT wystawionej i przesłanej Najemcy na jego adres e- mail.
 16. Najemca nie ma prawa czynić w Pojeździe żadnych zmian.
 17. Najemca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy do posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez organy kontrolujące ruch drogowy, stosowania odpowiedniego rodzaju paliwa oraz utrzymywania Pojazdu w należytej czystości i stanie technicznym.
 18. Wynajęty Pojazd nie może być używany do holowania innych pojazdów lub ładowania akumulatorów innych pojazdów, w wyścigach, rajdach i zawodach, w stanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, wbrew przepisom celnym, drogowym lub innym.
 19. Stan zwracanego Pojazdu powinien być nie gorszy niż w chwili jego odbioru przez Najemcę, z uwzględnieniem drobnych zmian będących efektem prawidłowego użytkowania.
 20. Wraz z Pojazdem Najemca zobowiązany jest do zwrotu kluczyków i wszelkich dokumentów, jak również wyposażenia dodatkowego przekazywanego wraz z Pojazdem.
 21. Jeżeli Najemca będzie używać Pojazdu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem albo gdy Pojazd zaniedba do tego stopnia, że zostanie on narażony na utratę lub uszkodzenie, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odebrania Pojazdu od Najemcy na jego koszt, dodatkowo na Najemcy spoczywa obowiązek naprawienia ewentualnej szkody.
 22. Najemca nie ma prawa oddać Pojazdu w jakikolwiek sposób osobie trzeciej do używania albo
  w podnajem. Powyższe nie dotyczy kierowcy dodatkowego, którego Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu przy zawarciu Umowy najmu i dokonać opłaty zgodnie z § 2 ust. 6 Umowy najmu.
 23. Po zakończeniu najmu Najemca obowiązany jest zwrócić Pojazd w stanie technicznym wskazanym w pkt. 16, umyty i zatankowany do pełna do punktu, w którym Pojazd został mi wydany, chyba że Strony w Umowie najmu postanowiły inaczej. Najemca przyjmuje do wiadomości, iż Pojazd nie może być myty w myjni automatycznej – szczotkowej i zobowiązuje się dokonywać pielęgnacji Pojazdu w myjniach bezdotykowych lub ręcznych.
 24. W razie kradzieży Pojazdu lub jego uszkodzenia, zaistnienia kolizji lub wypadku z udziałem Pojazdu obowiązkiem Najemcy jest natychmiastowe powiadomienie o zaistniałym zdarzeniu Policji oraz Wynajmującego pod numerem telefonu 570-152-666. Najemca zobowiązany jest współdziałać
  z Wynajmującym w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności w terminie 7 dni od zaistnienia szkody dostarczyć pisemny opis zdarzenia, kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia samochodu i dokumentu tożsamości oraz oświadczenie o trzeźwości w chwili powstania szkody.
  W przypadku kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić kluczyki
  i dokumenty od samochodu Wynajmującemu.
 25. Naprawienie szkody wynikłej z zawinionego przez Najemcę niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym wymienionych poniżej, następuje przez zapłatę kary umownej. Wynajmujący może domagać się od Najemcy następujących kar umownych:

1/ za utratę Pojazdu z winy Najemcy RÓWNOWARTOŚĆ RYNKOWEJ AUTA złotych,

2/ za uszkodzenie Pojazdu z winy Najemcy DO WYSOKOŚCI NAPRAWY złotych,

3/ za uszkodzenie, zgubienie lub utratę kluczyka lub pilota od Pojazdu-  1000,00 złotych,

4/ za uszkodzenie, zgubienie lub utratę dokumentów Pojazdu – 500,00 złotych,

5/ za uszkodzenie lub zgubienie tablicy rejestracyjnej  – 300,00 złotych,

6/ za złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w Pojeździe – 1000,00 złotych,

7/ za złamanie zakazu przewożenia zwierząt bez specjalnego kosza lub kontenera  – 1000,00 złotych,

8/ za zwrot brudnego Pojazdu 200,00 złotych,

9/ za zwrot Pojazdu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku – 500,00 złotych,

10/ za zwrot Pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa – 7,00 złotych netto za każdy dotankowany litr paliwa do poziomu pełnego zbiornika + koszt zatankowanego paliwa,

11/ za utratę gwarancji na Pojazd w skutek działań lub zaniechań Najemcy, w szczególności w skutek napraw Pojazdu bez zgody Wynajmującego – 2000,00  złotych,

12/ za demontaż, zamianę lub wymianę części Pojazdu oraz dokonanie jego przeróbki bez zgody Wynajmującego – 2000,00 złotych + doprowadzenie pojazdu do stanu pierwotnego,

13/ za wyjazd Pojazdem za granicę RP bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego – 2000,00 złotych,

14/ za udostępnienie Pojazdu osobie trzeciej bez pisemnej zgody Wynajmującego – 1000,00 złotych,

15/  za konieczność odbioru auta Najemcy przez Wynajmującego ze względu na brak dobrowolnego zwrotu auta w terminie – 3.000,00 złotych

16/  za konieczność odbioru auta z Parkingu Policyjnego – 3.000,00 złotych + koszty

 1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
  w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.
 2. Zwrot Pojazdu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, w razie konieczności Wynajmujący dokona dokumentacji fotograficznej stanu zwracanego Pojazdu.
 3. Punkt wydań samochodów z wypożyczalni Take a Care mieści się przy ul. Szosa Chełmińska 60, Toruń.
 4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku
  z wykonywaniem Umowy najmu, jak również na ich udostępnianie przez Wynajmującego dla celów związanych z ubezpieczeniem OC/AC/NW lub w przypadku popełnienia występków lub wykroczeń drogowych.
 5. W sprawach nieuregulowanych Umową najmu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd według miejsca siedziby Wynajmującego.
 6. Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach.
 7. Nazwa handlowa Take a Car stanowi własność Wynajmującego